สร้างตำแหน่งงาน

วันพฤหัส ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 03:10 น.

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์

ราบละเอียดข้อมูลฝ่ายบุคคลของโรงงาน

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

รายละเอียดนัดหมาย

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

รายละเอียดงานที่รับ

คน
บาท
ถึง
ถึง

คุณสมบัติแรงงาน

ถึง
ถึง
LINE LOGO SVG สอบถามได้นะคะ