เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์แรงใจ

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์แรงใจ (แรงใจ.com / rangjai.com)

“แรงใจ (Rangjai)” เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหางาน และสถานประกอบการณ์ที่ต้องการค้นหาแรงงาน มาลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการต้องการจ้างงานผ่านเว็บไซต์ rangjai.com เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล“)

“แรงใจ (Rangjai)” เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคไอ ไทย จำกัด โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์ และจัดหาข้อมูลเท่านั้น และบริษัท เคไอ ไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมด

หากท่านไม่ยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใดๆที่ “แรงใจ”นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น แรงใจขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ”แรงใจ” จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ “แรงใจ” ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
“เว็บไซต์”  หมายถึง แพลตฟอร์มเว็บไซต์ rangjai.com
“ผู้พัฒนาระบบ” หมายถึง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
“ผู้ดำเนินงาน” หมายถึง บริษัท เคไอ ไทย จำกัด
“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง บริษัท เคไอ ไทย จำกัด และ/หรือ บริษัท ซัพคอนแทรค ที่เข้าร่วมเป็นผู้ว่าจ้างโดยที่ได้รับการตรวจสอบ และยืนยันจาก บริษัท เคไอ ไทย จำกัด แล้ว
“ผู้ประกอบการ” หมายถึง บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ร่วมถึง บริษัทในเครือ ที่ทำการว่าจ้างซัพคอนแทรคให้ช่วยจัดหาแรงงาน
“ผู้ค้นหางาน” หมายถึง บุคคล/ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์ โดยใช้บริการต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนด โดยผู้ใช้งานให้หมายความรวมถึงผู้ค้นหางาน และผู้ว่าจ้างด้วย

1. บทนำ

1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่จากผู้พัฒนาระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผู้พัฒนาระบบจะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์แรงใจ (https://rangjai.com/) (“เว็บไซต์”) เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์

1.3 การใช้เว็บไซต์ การลงทะเบียนเพื่อค้นหางาน การเข้าสู่ระบบ หรือเมื่อท่านเริ่มใช้งานเว็บไซต์ด้วยการกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์จะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้พัฒนาระบบกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของผู้พัฒนาระบบให้ถือเป็นข้อยุติ

1.4 เว็บไซต์แรงใจ เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์เป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากผู้พัฒนาระบบพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ผู้พัฒนาระบบกำหนด ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การจ้างงานถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างหรือแรงงานเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น) ให้อ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการทำงาน

1.5 เว็บไซต์แรงใจ เป็นเพียงช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อหางาน และค้นหาคนทำงาน เท่านั้นโดยการว่าจ้างการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้ค้นหางาน”

2. การใช้บริการของเว็บไซต์

           2.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการลงทะเบียนสมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ว่าจ้างทำการจ้างงาน หรือเป็นผู้ค้นหางาน ที่สามารถรับการติดต่อจ้างผู้ว่าจ้างผ่านเว็บไซต์ได้

           2.2 ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งานเอง หากผู้พัฒนาระบบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสมัคร หรือหลังจากที่การสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้

           2.3 ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

           2.4 ผู้ดำเนินงานจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่กำหนดกับผู้ว่าจ้าง หรือผู้

ประกอบการ รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บไปยัง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ประกอบการ ตามที่ตกลง

           2.5 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานการจ้างงาน สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบบนเว็บไซต์เท่านั้น หากผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงาน พบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานภายนอกเว็บไซต์ ผู้พัฒนาระบบจะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และผู้พัฒนาระบบมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบคำขอการหาแรงงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงานเห็นว่าเหมาะสม

3. การว่าจ้าง

            3.1 การว่าจ้างงานใดๆจะเกิดขึ้นระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้หางาน” เท่านั้น

              3.2 การจัดหาแรงงานให้กับ “ผู้ประกอบการ” จะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้ประกอบการ”เท่านั้น ผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างงานโดยตรงกับผู้หางานได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลของผู้หางานผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางใด ช่องทางนึง ที่เป็นการได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์

            3.3 หากผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้หางาน ได้แจ้งยกเลิกการปฏิบัติงานกับเว็บไซต์แล้ว และยังมีการว่าจ้างงานอยู่โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงาน สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ และฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กับ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ประกอบการโดยไม่มีข้อยกเว้น

            3.4 ผู้หางาน จะต้องติดต่อ นัดหมายการเริ่มงานกับผู้ว่าจ้างตามช่องทางที่ผู้พัฒนาระบบกำหนดไว้เท่านั้น

            3.5 ในกรณีที่ผู้หางาน ต้องการปฏิเสธงานภายหลังที่ได้ตอบรับผู้ว่าจ้างไปแล้ว ให้ติดต่อกลับเข้ามาที่ศูนย์ให้บริการเว็บไซต์แรงใจ ผ่านทาง LINE OA :@rangjai หรือโทร 02-1156569 หรือผู้ดำเนินงานโดยตรงอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

            3.6 การรับเงินค่าจ้างของผู้หางาน เมื่อได้รับการจ้างงานแล้วจะเป็นการรับเงินค่าจ้างโดยตรงกับ ผู้ประกอบการเท่านั้น

4. ข้อรับรองของผู้ว่าจ้าง

         4.1 ผู้ว่าจ้างจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่างๆ เช่น (LINE/Whatsapp/WeChat/อื่นๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด

            4.2 ผู้ว่าจ้างยินยอมที่จะชำระค่าบริการในการใช้ข้อมูลในอัตราเหมา 66บาท/คน/เดือน

            4.3 ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการติดต่อเพื่อจ้างงานกับผู้หางานโดยตรง โดยไม่ผ่านเว็บไซต์แรงใจ

         4.4 ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

            4.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อผู้หางาน จะต้องติดต่อผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ระบุไว้ หรือติดต่อผู้ดำเนินงานโดยตรง

            4.6 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการจ้างงานแรงงานที่เคยจ้างผ่านระบบแรงใจภายหลังโดยที่ไม่ผ่านระบบแรงใจ จะถือว่าผู้ว่าจ้างได้ทำการละเมิดข้อใช้งาน ผู้พัฒนาระบบและผู้ดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

5. ข้อรับรองของผู้หางาน

         5.1 ผู้หางานจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่างๆ เช่น (LINE/Whatsapp/WeChat/อื่นๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด

         5.2 ข้อมูลที่ผู้หางานได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ

         5.3 ผู้หางานจะไม่จูงใจ หรือดำเนินการใดๆ ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระบบแรงใจ

         5.4 ผู้หางานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

6. ข้อสงวนสิทธิ์ของเว็บไซต์

         6.1 เว็บไซต์แรงใจไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของแรงงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ อย่างไรก็ตามผู้ดำเนินงานจะช่วยตรวจสอบผู้หางาน และจัดหาแรงงานที่เหมาะสมให้กับผู้ว่าจ้างอย่างดีที่สุด

         6.2 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดใดๆ สำหรับการว่าจ้างที่ไม่อยู่ในระบบเว็บไซต์ หรือมีการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของเว็บไซต์

         6.3 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการเสียหายในการทำงาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้หางานเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้  ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้งานได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของเว็บไซต์

            6.4 ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้เว็บไซต์แรงใจ และการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์แรงใจ รับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนเว็บไซต์แรงใจ ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงาน ไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงาน สงวนสิทธิ์ในการระงับผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แรงใจ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พัฒนาระบบแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

            6.5 ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต แก่ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และ ผู้รับสิทธิ์ ต่อ ข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมายของผู้ัฒนาระบบ

         6.6 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงาน สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานทั้งสิ้น

 7. การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้หางาน

         7.1 หากผู้หางานไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามที่ได้นัดหมายไว้ ผู้หางานมีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนต่อผลงานจากผู้ว่าจ้างได้ และอาจจะส่งผลต่อโอกาสในการได้รับงานต่อในอนาคต รวมถึงถูกระงับการใช้งาน

 8. การระงับการใช้งาน และการยกเลิกบัญชี

  8.1 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานมีสิทธิ์เด็ดขาดในการใช้ดุลยพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบคำขอหาแรงงา ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงาน เห็นว่าเหมาะสมหากพบว่าผู้ใช้งานรายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงใช้งานนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการอื่นๆ ตามข้อ 8. นี้

  8.2 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานมีสิทธิ์เด็ดขาดในการใช้ดุลยพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงานพบว่าผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์ อาทิเช่น การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยเจตนา เป็นต้น

  8.3 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานมีสิทธิ์เด็ดขาดในการใช้ดุลยพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบคำขอหาแรงงาน หรือยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์

  8.4 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานมีสิทธิ์เด็ดขาด ในการใช้ดุลยพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรือยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานคนเดียวกันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

  8.5 ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดำเนินงานมีสิทธิ์เด็ดขาด ในการใช้ดุลยพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานเว็บไซต์หลายบัญชีเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน

  8.6 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการใช้งานบนระบบเว็บไซต์ได้อีก

  8.7 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงลงงานเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้ที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชี อาทิผู้จ้างงานที่ฟรีแลนซ์ถูกระงับบัญชี ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อสอบถามถึงข้อมูล สถานะของบัญชีดังกล่าว และแนวทางการขอยกเลิกออร์เดอร์ หรือการดำเนินการอื่นได้

  8.8 ในกรณีที่ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงานประสงค์ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

  8.9 ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงานอาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งานการเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบเว็บไซต์ แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบเว็บไซต์แรงใจต่อไป

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  9.1 ผู้พัฒนาระบบ ให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://แรงใจ.com/privacy-policy/ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย

  9.2 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอให้เปิดเผยนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลได้ หรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

  9.3 ผู้พัฒนาระบบ จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการการรับชำระเงินที่ผู้พัฒนาระบบใช้บริการ สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการรับชำระเงิน

  9.4 ผู้พัฒนาระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่สื่อสารผ่านระบบของเว็บไซต์ได้ แต่บริษัทจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริต เรื่องการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

    10. การเรียกร้องค่าเสียหาย

  ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทางคดี ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญหาย ความเสียหายและหนี้สินใดๆ อันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดำเนินงานได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย รวมถึงการผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งาน

 11. อื่นๆ

  11.1 ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบเว็บไซต์เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงผลงานที่มีการส่งมอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของเว็บไซต์ และผู้พัฒนาระบบได้

  11.3 ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานของผู้พัฒนาระบบได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะได้รับคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้

     12.ช่องทางติดต่อ

            หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • LINE Official Account : @rangjai
  • E-mail : [email protected]
  • โทรศัพท์ : 021156569

Login

LINE LOGO SVG สอบถามได้นะคะ